برای دانلود روی هر قسمت کلیک کنید

خطبه صوتی عربی غدیر1
خطبه صوتی عربی غدیر2
خطبه صوتی عربی غدیر3
خطبه صوتی عربی غدیر4
خطبه صوتی عربی غدیر5
خطبه صوتی عربی غدیر6
خطبه صوتی عربی غدیر7
خطبه صوتی عربی غدیر8
خطبه صوتی عربی غدیر9
خطبه صوتی عربی غدیر10
خطبه صوتی عربی غدیر11